banner

Rijschool Menten - Privacy policy

Rijschool Menten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij willen dan ook heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rijschool Menten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Rijschool Menten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de info & contact op onze website.

Waarvoor verwerken wij contactgegevens - Uw persoonsgegevens worden door Rijschool Menten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

-         Het aangaan van overeenkomsten;

-         Het begeleiden bij en uitvoeren van de rij-opleiding;

-         Het aangaan van franchise- en arbeidsovereenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;
-         Telefoonnummer;
-         E-mailadres;
-         Geboortedatum, geboorteplaats.

Aangezien Rijschool Menten zich tevens bezighoud met Faalangst en diverse “medische “examens zoals AS (Autisme Spectrum) / A(D)HD / Dyslexie etc. zullen wij U ook hierom vragen en deze gegevens streng vertrouwelijk behandelen.

Verstrekking aan derden - De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Voorts zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen - Wij verwerken de persoonsgegevens van minderjarigen enkel met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn - Rijschool Menten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging - Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
-         Fysieke toegangsbeveiliging
-         IT beveiliging
-         Actief informeren van werknemers

Rechten omtrent uw gegevens - U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten - Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.
Webdesign by Marjon Menten 2013 ©